Kovalentna veza između raznovrsnih atoma


Instrukcije iz kemije - Kovalentna veza II  

Kovalentna veza između raznovrsnih atoma
 
Povezivanje klora i vodika - nastajanje klorovodika:  


Nastala je jednostruka veza jer je nastao samo jedan zajednički elektronski par. 

Svi halogeni elementi s vodikom tvore halogenovodike (molekule u kojima je uvijek jedan atom halogenog elementa povezan s atomom vodika jednostrukom vezom).
 
Atomi halkogenih elemenata (16. skupina) imaju u valentnoj ljusci šest elektrona.

Nastajanje vode:

 


Stvaranje kovalentne veze u molekuli vode možete vidjeti na sljedećem snimku:

Kako bi ostvario elektronsku konfiguraciju neona, atom kisika u spojevima s vodikom veže se sa dva atoma vodika (dvije jednostruke veze).

Atomi 15. skupine u valentnoj ljusci imaju pet elektrona. Pri spajanju s vodikom moraju nastati tri zajednička elektronska para s tri atoma vodika da bi postigli energetski povoljnu elektronsku konfiguraciju.Atomi elemenata 14. skupine imaju četiri elektrona u valentnoj ljusci. Za postizanje energetski najpovoljnije elektronske konfiguracije potrebna su četiri zajednička elektronska para s vodikom. Nastaju četiri jednostruke veze.

 

Nastajanje ugljikovog (IV) – oksida:Nastaju dvije dvostruke kovalentne veze između jednog atoma ugljika i dva atoma kisika (jer ugljik u valentnoj ljusci ima četiri nesparena elektrona, a kisik dva). Strukturna formula CO2 
Strukturna formula pokazuje način vezivanja i raspored atoma u molekuli.
Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije