Instrukcije iz kemije i fizike, Količina tvari, Molarna masa, Molarni volumen plina


Količina tvari

Molarna masa

Masa jedne molekule tvari jegdje je  atomska jedinica mase, a  relativna molekulska masa koju očitavamo iz periodnog sustava elemenata kao zbroj relativnih atomskih masa pojedinih atoma od kojih je molekula građena.

Količina tvari n mjeri se u jedinicama (mol). Broj molekula u jednom molu tvari je Avogadrova konstanta .

Molarna masa tvari jednaka je omjeru mase tvari m i količine tvari n:

.

Slijedi da je .
Molarni volumen plina

Na temperaturi  i pri tlaku , molarni volumen je za sve plinove jednak i iznosi:Volumen plina V jednak je:

Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije