Instrukcije fizike i kemije, Jednadžba stanja idealnog plina, Gay-Lussacov zakon, Boyle-Mariotteov zakon, Charlesov zakon, Rad plina, Carnotov proces

 Vidi višeJednadžba stanja idealnog plina

Jednadžba stanja idealnog plina:p - tlak plina izražen u Pa

V – volumen izražen  u

n - količina tvari izražena u mol

R - plinska konstanta koja iznosi

T – temperatura izražena u K

Iz jednadžbe stanja idealnog plina slijede plinski zakoni.
Uz uvjet konstantnog tlaka vrijedi Gay-Lussacov zakon: .

Uz uvjet konstantne temperature vrijedi Boyle-Mariotteov zakon: .
Uz uvjet konstantnog volumena vrijedi Charlesov zakon: .


Rad plina, Carnotov proces

Kad se plinu dovodi toplina uz stalan tlak, plin se rasteže i vrši rad:Korisnost idealnog (Carnotovog) toplinskog stroja:- toplina dovedena pri temperaturi

- toplina predana pri nižoj temperaturi


 Vidi više
Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije


Instrukcije fizika, Toplina, Toplinska energija tijela, Toplinsko rastezanje, Promjena agregatnog stanja


Toplina

Toplinska energija tijela


Toplinska energija ili toplina koju tijelo primi zagrijavanjem, odnosno oslobodi hlađenjem iznosi:Q - toplina izražena u J

m - masa tijela izražena u kg

 - promjena temperature izražena je u jedinicama kelvin, oznaka jedinice je K ili stupanj celzija, a oznaka jedinice jec - specifični toplinski kapacitet materijala izražen u .

Pretvorba između kelvina i stupnjeva celzija: , .Toplinsko rastezanje

Čvrsta tijela se pri zagrijavanju rastežu.

Promjena duljine zagrijavanjem:

Promjena volumena prilikom zagrijavanja:

 - promjena temperature

 - koeficijent linearnog rastezanja

 - koeficijent volumnog rastezanja ()

Promjena agregatnog stanja

Toplina potrebna da se čvrsto tijelo mase m rastali, ili da tekućina mase m očvrsne je:gdje je  specifična toplina taljenja.

Toplina potrebna da tekućina mase m ispari, ili da se plin mase m kondenzira je:gdje je  specifična toplina isparavanja.

Toplina koja se oslobađa izgaranjem goriva mase m je:gdje je  specifična toplina izgaranja.

Jedinica za ,, i  je J/kg.
Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije


Instrukcije iz kemije i fizike, Količina tvari, Molarna masa, Molarni volumen plina


Količina tvari

Molarna masa

Masa jedne molekule tvari jegdje je  atomska jedinica mase, a  relativna molekulska masa koju očitavamo iz periodnog sustava elemenata kao zbroj relativnih atomskih masa pojedinih atoma od kojih je molekula građena.

Količina tvari n mjeri se u jedinicama (mol). Broj molekula u jednom molu tvari je Avogadrova konstanta .

Molarna masa tvari jednaka je omjeru mase tvari m i količine tvari n:

.

Slijedi da je .
Molarni volumen plina

Na temperaturi  i pri tlaku , molarni volumen je za sve plinove jednak i iznosi:Volumen plina V jednak je:

Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije


Instrukcije fizika, Titranje i valovi, Titranje mase na opruzi, Matematičko njihalo, Frekvencija i valna duljina
Titranje i valovi

Harmoničko titranjes - pomak ili elongacija

A - amplituda titranja

 - početna faza

 - kružna frekvencija titranja, gdje je f  frekvencija a T period titranja.

Titranje mase na opruzi

Period titranja mase m na opruzi je:gdje je k konstanta opruge i mjeri se u jedinici .

Harmonička (elastična) sila koja uzrokuje harmoničko titranje je:gdje je s pomak iz položaja ravnoteže.


Matematičko njihalo

Matematičko njihalo ne postoji u prirodi. To je model materijalne točke koja nema veličinu a ima masu, i može rotirati oko fiksne točke u prostoru. Uz male amplitude titranje matematičkog njihala je harmoničko.

Period titranja matematičkog njihala duljine l je:Frekvencija i valna duljina

Valna duljina  je udaljenost dviju najbližih točaka vala koje titraju u istoj fazi. Frekvencija f je broj punih titraja koje točka napravi u jedinici vremena. Veza između valne duljine, frekvencije i brzine vala v:Za elektromagnetske valove u vakuumu v je jednako brzini svjetlosti
Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije