Instrukcije iz kemije - GRAĐA ATOMA


GRAĐA ATOMA
ATOM je najsitnija čestica nekog elementa koja pokazuje svojstva tog elementa i može kemijski reagirati, to je stabilan neutralan sustav atomske jezgre i elektronskog omotača. 

ATOMSKA JEZGRA izgrađena je od pozitivno nabijenih čestica - protona i nenabijenih neutrona.
 
ELEKTRONSKI OMOTAČ čine negativno nabijeni elektroni 

      

PROTON je subatomska čestica mase m = 1,673 x 10-27 kg, naboja Q = + 1,6 x 10-19 C. Nabojni broj protona je 1+.

NEUTRON je neutralna subatomska čestica mase m = 1,675 x 10-27 kg.

ELEKTRONI su čestice čiji je naboj Q = - 1,6 x 10-19 C. Nabojni broj je 1-, a masa zanemarivo mala.

Broj protona u atomskoj jezgri jednak je broju elektrona u elektronskom omotaču. Atom je određen ATOMSKIM (protonskim, rednim) i MASENIM (nukleonskim) brojem.

ATOMSKI BROJ (Z) jednak je broju protona u atomskoj jezgri, odnosno broj elektrona neutralnog atoma. Vrsta atoma određena je atomskim brojem.

KEMIJSKI ELEMENT je skup svih atoma s istim atomskim brojem.

MASENI BROJ (A) jednak je zbroju protona i neutrona u atomskoj jezgri. Broj protona u atomskoj jezgri određuje vrstu atoma, a elektroni određuju kemijska svojstva elementa.


Z = N(p+) = N(e-)   Z – atomski broj
N(p+) – broj protona
N(e-) – broj elektrona
 

A = N(p+) + N(n)
A – maseni broj
N(n) – broj neutrona

 IZOTOPI su atomi istog elementa koji imaju isti broj protona i elektrona, a različit broj neutrona (isti atomski broja, a različit maseni broj).

Izotopi vodika: 

Fuzija:

U suncu i drugim zvijezdama atomske jezgre se pod veoma visokom temperaturom i pritiskom međusobno zbijaju, toliko da se pretope odn. stope u teže jezgre. Postoje različiti procesa fuzije. 

(1) Pozitivno nabijeni protoni međusobno se sudaraju. Jedan od protona daje jedan pozitron i neutrino. Neutralne čestice koje preostaju iza, to je jedan neutron u kombinaciji sa drugim protonom u jezgri deuterija, odnosno teškog vodika.
(2) Deuterijeva jezgra se sudari sa nekim drugim protonom i formira helij-3, jedna laka forma helija.
(3) Dvije helij-3-jezgre se sudare, izgube dva protona i formiraju jezgru običnog helija.

Neutrino (simbol u), elementarna čestica koja je bez mase, (ili sa veoma malom masom), i nema elektromagnetskih osobina. Proizvodi se u veoma velikim količinama kod fuzije jezgri u unutarnjem dijelu sunca i drugih zvijezda. On se u ekstremno malim količinama apsorbira od materije. Neutrino antičestice se nazivaju antineutrino.

Pozitron ili poziton, (pozitivno nabijena) antičestica od elektrona, sa istom masom, ali sa suprotnim električnim i magnetskim osobinama.Izobari su izotopi različitih elemenata s jednakim masenim brojevima (npr. 54Cr i 54Fe, 112Cd i 112Sn).Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije