Kovalentna veza između istovrsnih atoma

Instrukcije iz kemije - Kovalentna veza


Kovalentna veza između istovrsnih atoma


Kovalentna veza je veza koja nastaje stvaranjem zajedničkog elektronskog para između atoma u molekuli.
Zajednički elektronski par pripada jednom i drugom atomu. Stvaranjem zajedničkog elektronskog para (parova) atomi će postipći dubletnu ili oktetnu konfiguraciju najbližeg plemenitog plina (energetski najpovoljniju).

Kovalentna veza nastaje pri spajanju atoma nemetala.

Valencija elemenata u spoju s kovalentnom vezom naziva se kovalencija. To je broj zajedničkih elektronskih parova koje stvara jedan atom.

Atomi u molekulama mogu biti povezani jednostrukom, dvostrukom i trostrukom kovalentnom vezom.  • Jednostruka kovalentna veza - nastaje stvaranjem jednog zajedničkog elektroskog para
  • Dvostruka kovalentna veza - nastaje stvaranjem dva zajednička elektonska para
  • Trostruka kovalentna veza - nastaje stvaranjem tri zajednička elektronska para

Primjeri:
 
Stvaranje molekule vodika
Svaki atom vodika ima po jedan elektron koji daje u zajednički elektronski par. Podjelom zajedničkog elektronskog para oba su atoma postigla stabilnu elektronsku konfiguraciju plemenitog plina helija.U molekuli vodika se preklapaju atomske orbitale, pri čemu nastaje zajednička molekulska orbitala.
Jedan zajednički elektronski par najčešće označavamo crticom koja prikazuje kovalentnu vezu.
Ako su atomi povezani jednim zajedničkim elektronskim parom vezu nazivamo jednostrukom kovalentnom vezom. 


Stvaranje molekule klora


Svaki atom klora ima u valentnoj ljusci sedam elektrona.


Stvaranjem jednog zajedničkog elektronskog para oba su atoma postigla energetski najpovoljniju elektronsku konfiguraciju (plemenitog plina argona).
Atomi klora vezani su jednostrukom kovalentnom vezom.
U molekuli klora osim jednog zajedničkog svaki atom ima po tri nepodijeljena elektronska para.


  

Stvaranje molekule kisika

Atomi kisika u valentnoj ljusci imaju šest elektrona. Oktetnu elektronsku konfiguraciju postižu povezivanjem s dva zajednička elektronska para i nastaje dvostruka kovalentna veza.
Stvaranje molekule dušika

Dušik u valentnoj ljusci ima pet elektrona. Kako bi postigao energetski stabilnu konformaciju u molekuli dušika će se dva atoma dušika povezati trostrukom kovalentnom vezom (nastaju tri zajednička elektronska para).Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije