ODREĐIVANJE EMPIRIJSKE I MOLEKULSKE FORMULE SPOJA

Instrukcije iz kemije - Empirijska i molekulska formula
ODREĐIVANJE EMPIRIJSKE I MOLEKULSKE FORMULE SPOJA

Empirijska formula prikazuje najmanji odnos broja atoma elemenata u molekuli ili formulskoj jedninki kemijskog spoja.

Molekulska formula prikazuje stvaran odnos broja atoma elemenata u molekuli.Primjer 1.

U nekom je ugljikovodiku maseni udio ugljika 75%, a vodika 25%. Odredite empirijsku formulu spoja.


w (C) = 75% = 0,75
w (H) = 25% = 0,25
empirijska formula spoja = ?


Potrebno je naći odnos brojnosti atoma, odnosno množina:Kako se radi o omjeru istovrsnih veličina, umjesto molarnih masa atoma može se uvrstiti relativna atomska masa:Kako bi se dobile cjelobrojne vrijednosti oba broja se dijele s manjim brojem:
Empirijska formula spoja je CH4.


Primjer 2.

Analizom nekog organskog spoja dokazano je da se u spoju 6,0 g ugljika veže za 1,0 g vodika. Relativna molekulska masa spoja je 56. Odredite molekulsku formulu spoja.


m (C) = 6,0 g
m (H) = 1,0 g
Mr = 56,0
molekulska formula spoja = ?


Izračuna se odnos množina:Dobiveni brojevi dijele se s manjim brojem:

Empirijska formula spoja je CH2.

Relativna masa empirijske jedinke CH2 je:

Er (CH2) = Ar (C) + 2 ∙ Ar (H) = 14,0


Odredi se koliko je puta broj atoma ugljika i vodika veći u molekulskoj formuli u donosu na empirijsku formulu:

Molekulska formula spoja je C4H8.

Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije