Instrukcije iz biologije - Mitohondriji

Instrukcije iz biologije


Mitohondriji
 • stanični organeli
 • okrugla ili duguljsta tjelešca promjera oko 0,5 μm, dužine do nekoliko μm
 • vidljivi svjetlosnim mikroskopom
 • obavijeni ovojnicom koju čine vanjska i unutrašnja membrana
 • između membrana je međumembranski prostor
 • unutrašnja membrana je naborana (grebeni)
 • ovisno o tipu stanica, ti grebeni mogu izgledati kao tubuli (stanice jetre) ili kao spljoštene vrećice tj. kriste (mišićne stanice)
 • unutrašnja membrana obavija matriks
 • u matriksu se uz brojne enzime nalaze DNA, RNA i ribosomi


       Elektronskomikroskopska snimka mitohondrija
  Uloga mitohondrija
 • mitohondriji su stanični organeli u kojima se oslobađa energija potrebna za životne procese (stanično disanje) •
 • u mitohondrijima se nalaze enzimi za razgradnju masti •
 • unutrašnja membrana sadrži enzim ATP – sintetaza (ATP – aza), koji katalizira proizvodnju ATP - a •
 • matriks mitohondrija sadrži enzime koji kataliziraju niz kemijskih reakcija – ciklus limunske kiseline
 • u mitohondrijima se odvija niz reakcija u kojima se postupno oslobađa energija pohranjena u reduciranim organskim molekulama i privremeno pohranjuje u obliku fosfatne veze u ATP – u (adenozin trifosfat)


   Biljna stanica


  Usporedba kloroplasta i mitohondrija
 • kloroplasti i mitohondriji obavijeni su dvijema membranama
 • imaju vlastitu DNA i ribosome 
 • umnožavaju se diobom •
 • u njima nastaje adenozin trifosfat (ATP) fosforilacijom ADP – a
 
Fosforilacija ADP - a 
enzim ATP – sintetaza (ATP – aza) ugrađen je u unutarnju membranu mitohondrija i u tilakoidnoj membrani kloropasta
Podrijetlo plastida i mitohondrija S obzirom da imaju stanoviti stupanj samostalnosti u stanici (vlastita DNA i ribosomi), pretpostavlja se da su se mitohondriji i kloroplasti (plastidi) razvili od prokariotskih organizama tako što su dospijeli u preteču eukariotske stanice i s njom uspostavili stabilan endosimbiotski odnos (endosimbiotska teorija)


Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije