Instrukcije iz kemije - Osnove kemijskog računa

Instrukcije iz kemije

Osnove kemijskog računa


Maseni udio

Sastav smjese ili kemijskog spoja iskazujemo masenim udjelom.
Maseni udio je omjer mase jedne komponente i ukupne mase uzorka.


 • w(x) – maseni udio
 • m(x) – masa komponente
 • m – masa uzorka

Relativna atomska masa

Relativna atomska masa (Ar) nekog atoma je broj koji kazuje koliko je puta masa nekog atoma veća od 1/12 mase atoma izotopa ugljika– 12 (12C). 

 • Ar(x) – relativna atomska masa
 • ma – masa atoma
 • u – unificirana atomska jedinica mase u = 1,6605 × 10-27 kg

Relativna molekulska masa

Relativna molekulska masa (Mr) je broj koji pokazuje koliko je puta masa molekule ili formulske jedinke veća od unificirane atomske jedinice mase.

 • Mr – relativna molekulska masa
 • mf – masa molekule
 • u – unificirana atomska jedinica mase

Množina tvari

Mol je jedinica za množinu tvari.
Mol je množina uzorka koji sadrži onoliko jedinki koliko ima atoma u 0.012 kg ugljika– 12. Taj broj je poznat kao Avogadrov broj (6,022 × 1023).
Množina tvari (n) je omjer broja jedinki i Avogadrove konstante.


 • n(x) – množina tvari
 • N – broj jedinki L – Avogadrova konstanta
 • L = 6,022 × 1023 mol-1


Molarna masa

Molarna masa (M) karakterizira čistu tvar, a određena je omjerom mase i množine tvari.


 • M(x) – molarna masa
 • m(x) – masa tvari
 • n(x) – množina tvari

Standardni molarni volumen (plinovi)
 • Vθm – standardni molarni volumen
 • Vθm = 22,4 dm3 mol-1 Vθ – volumen tvari pri standardnim uvjetima
 • n(x) – množina tvari
  
 


Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije